25%-
15,000 تومان
17%-
10,000 تومان
17%-
10,000 تومان
17%-

ادویه

زردچوبه

25,000 تومان
23%-

ادویه

فلفل قرمز

10,000 تومان
17%-

ادویه

فلفل سیاه

15,000 تومان
8%-
60,000 تومان
17%-
25,000 تومان