25%-
15,000 تومان
17%-
10,000 تومان
17%-
10,000 تومان
20%-

ادویه

زردچوبه

20,000 تومان
20%-

ادویه

فلفل قرمز

8,000 تومان
17%-

ادویه

فلفل سیاه

15,000 تومان
8%-
60,000 تومان
12%-
15,000 تومان