8%-
23,000 تومان
15%-
17,000 تومان
15%-
17,000 تومان
5%-

ادویه

زردچوبه

40,000 تومان
15%-

ادویه

فلفل قرمز

17,000 تومان
12%-

ادویه

فلفل سیاه

22,000 تومان
20%-
200,000 تومان
17%-
100,000 تومان