25%-
15,000 تومان
12%-
15,000 تومان
12%-
15,000 تومان
5%-

ادویه

زردچوبه

40,000 تومان
12%-

ادویه

فلفل قرمز

15,000 تومان
20%-

ادویه

فلفل سیاه

20,000 تومان
20%-
200,000 تومان
17%-
100,000 تومان